Słowacy zarejestrowali oscypek jako produkt regionalny

Produkt regionalny, obwarzanek, środki unijne, prawo unijne
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Słowacy zarejestrowali oscypek jako produkt regionalny

Post autor: admin » czw gru 30, 2004 6:05 pm

Oscypek, bryndza, bundz i żętyca miały przebojem zdobyć europejskie stoły. I pewnie zdobędą, tyle że nie te produkowane w Polsce. Bo Bruksela za producentów smakołyków z owczego mleka uzna Słowaków... - pisze "Dziennik Zachodni".

"Otepok został już przez nas zarejestrowany w Unii Europejskiej - jako produkt regionalny związany ze Słowacją. Dlatego ochronie na rynkach Unii będą podlegały produkty słowackie" - poinformowano "Dziennik Zachodni" w ambasadzie Słowacji w Polsce.

"Portugalia ma zarejestrowany dżem z marchwi. Włochy szynkę parmeńską. A Polacy nie będą mieli swojego oscypka" - mówi Małgorzata Handzlik, europosłanka z Bielska-Białej.

Dlaczego oscypka i pozostałych góralskich przysmaków nie zarejestrowano jako produktów polskich? Bo nasi górale zamiast czym prędzej wysłać odpowiedni wniosek do Brukseli, kłócili się o to, która gmina powinna mieć patent na oscypki. Owszem, w październiku złożyli wniosek o rejestrację, ale w Warszawie. Tymczasem 30 października wygasła ochrona tego typu produktów na naszym rynku przez polski Urząd Patentowy. Od tej pory prawa poszczególnych produktów są chronione na poziomie całej Unii - informuje "Dziennik Zachodni".

Jan Jończy, prezes Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu, nie przyjmuje do wiadomości tego, że prawa do oscypka mają teraz tylko Słowacy: "Nasi ludzie dowiadywali się w Brukseli. Tam podobno nie ma żadnego wniosku ze Słowacji. Myśmy pod koniec października złożyli prośbę o zaopiniowanie naszego wniosku do Unii przez Urząd Patentowy. I to Polacy będą mieć prawo do oscypka" - twierdzi na łamach gazety Jończy.

"Bardzo źle się stało, jeżeli słowacy rzeczywiście zarejestrowali oscypki. Liczyliśmy, że będziemy ich coraz więcej sprzedawać za granicę. Chyba trzeba się będzie przerzucić na hodowanie krów i produkcję twarogu i mleka. Na rejestrację tego wszytkiego nie jest za późno" - mówi "Dziennikowi Zachodniemu" Józefa Sordyl z Korbielowa, góralka zajmująca się robieniem oscypków.

źródło: PAP

admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Na szczęście to nie tak

Post autor: admin » czw gru 30, 2004 6:07 pm

Procedura jest o wiele bardziej złożona i trwa wiele miesięcy !
Co nie zwalnia nie tylko GÓRALI z ich oscypkiem z podejmowania szybkich i właściwych kroków.

I tu rzecz najistotniejsza i najważniejsza jaka znajduje się w Ustawie /czeka na podpis Prezydenta/ z dnia 17 grudnia 2004 o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.Rozdział 8 art.50 ust 2 i kolejne .. wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest w gestii MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW!

Dlatego też producencie Bugli,Obwarzanków,Kukiełek,Siercioków,Chleba Prądnickiego czy Renety Bocheńskiej chcesz uzyskać certyfikat,żółto niebieską gwiazdkę z napisem na swym opakowaniu PRODUKT TRADYCYJNY !

Już dziś/no dobra po Sylwestrze!/skontaktuj się z Urzędem Marszałkowskim na swoim terenie .

W Małopolsce jest to konkretnie
Departament Środowiska i Rozwoju Wsi DYR.
Andrzej Masny
tel 12/6303140 ,
e-mail : amas@malopolska.mw.gov.pl

Wszystko jeszcze przed nami łącznie z rynkami...EUROPY czego sobie i Państwu na 2005 rok życzę lącznie z DOSIEGO ROKU

Kazimierz Czekaj
czł.Rady Krajowej Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych

admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

Post autor: admin » czw gru 30, 2004 6:09 pm

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu<center>

U S T A W A
z dnia 17 grudnia 2004 r.

o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych[1]

Rozdział 1
Przepisy ogólne
</center>

Art. 1.
Ustawa reguluje:
1) zadania oraz właściwość organów w zakresie oceny wniosków o rejestrację nazw
pochodzenia, oznaczeń geograficznych i nazw specyficznego charakteru
produktów rolnych lub środków spożywczych, zwanych dalej "wnioskami o
rejestrację", określone w:
a) rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i
środków spożywczych (Dz.Urz. WE L 208 z 24.07.1992 r., z późn. zm.;
Dz.Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 13, str. 4), zwanym
dalej "rozporządzeniem nr 2081/92",
b) rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2037/93 z dnia 27 lipca 1993 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń
pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych (Dz.Urz. WE L 185
z 28.07.1993 r.; Dz.Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 13,
str. 348),
c) rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie
świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków
spożywczych (Dz.Urz. WE L 208 z 24.07.1992 r., z późn. zm.; Dz.Urz. UE
Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 13, str. 12), zwanym dalej
"rozporządzeniem nr 2082/92",
d) rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1848/93 z dnia 9 lipca 1993 r.
ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2082/92 w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla
produktów rolnych i artykułów żywnościowych (Dz.Urz. WE L 168 z 10.07.1993
r.; Dz.Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 14, str. 303);
2) warunki tymczasowej ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nazw
pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków
spożywczych;
3) zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie
kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających
chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo
świadectwo specyficznego charakteru;
4) zasady oraz tryb kontroli produktów rolnych i środków spożywczych
posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne
albo świadectwo specyficznego charakteru;
5) warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych.

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) wnioskodawcy - rozumie się przez to:
a) w przypadku postępowania w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i
oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych - grupę
albo osobę fizyczną lub prawną w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2
rozporządzenia nr 2081/92,
b) w przypadku postępowania w sprawie rejestracji nazw specyficznego
charakteru produktów rolnych i środków spożywczych - grupę w rozumieniu
art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 2082/92;
2) rejestrze chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń
geograficznych - rozumie się przez to rejestr chronionych nazw pochodzenia
oraz chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w rozporządzeniu nr
2081/92;
3) rejestrze świadectw specyficznego charakteru - rozumie się przez to rejestr
świadectw specyficznego charakteru, o którym mowa w rozporządzeniu nr
2082/92.

Art. 3.
Do postępowania w sprawie oceny wniosków o rejestrację oraz oceny wniosków o
wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę
produktów tradycyjnych w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rozdział 2
Organy właściwe w sprawie oceny wniosków o rejestrację

Art. 4.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do:
1) przyjmowania, oceny i przekazywania do Komisji Europejskiej wniosku o
rejestrację;
2) przyjmowania, oceny i przekazywania do Komisji Europejskiej wniosku o zmianę
opisu produktu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 2081/92, albo
specyfikacji produktu, o której mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2082/92,
zwanych dalej "specyfikacją";
3) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżenia, o którym mowa w art. 17;
4) prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu przez inne państwo
do wniosku o rejestrację zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską;
5) przyjmowania sprzeciwu oraz prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia
sprzeciwu przez Rzeczpospolitą Polską do wniosku o rejestrację zgłoszonego
przez inne państwo;
6) przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o organach i jednostkach
organizacyjnych właściwych w sprawach kontroli i certyfikacji produktów
rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia,
chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo specyficznego charakteru.

Art. 5.
1. Tworzy się Radę do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych
i Środków Spożywczych, zwaną dalej "Radą", jako organ opiniodawczo-doradczy
ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.
3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego
przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
4. W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rynków
rolnych;
2) 6 członków powołanych spośród osób wyróżniających się wiedzą o sprawach
związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, w szczególności w
zakresie prawa własności przemysłowej, tradycji i kultury polskiej oraz
etnografii.
5. Członkom Rady przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniu
Rady.
6. Koszty obsługi administracyjno-biurowej Rady oraz koszty ryczałtowego
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, są wypłacane z budżetu państwa, z
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rynków rolnych.
7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość ryczałtowego wynagrodzenia, jakie przysługuje członkom Rady za
udział w posiedzeniu Rady, mając na względzie zakres zadań wykonywanych przez
Radę.

Art. 6.
Rada opiniuje:
1) wnioski o rejestrację, w tym wnioski o rejestrację, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 3;
2) wnioski o zmianę specyfikacji;
3) zastrzeżenia do wniosków o rejestrację;
4) sprzeciwy do wniosków o rejestrację wniesionych przez inne państwo;
5) sprzeciwy ze strony Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku o rejestrację
złożonego przez inne państwo.

Rozdział 3
Postępowanie w sprawie oceny wniosków o rejestrację

Art. 7.
Wniosek o rejestrację może dotyczyć tylko jednego produktu rolnego lub środka
spożywczego.

Art. 8.
Wniosek o rejestrację zawiera:
1) specyfikację;
2) nazwę oraz siedzibę i adres albo imię i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania i adres wnioskodawcy;
3) wskazanie:
a) osoby działającej w imieniu wnioskodawcy,
b) adresu do korespondencji wnioskodawcy,
c) kategorii produktu rolnego lub środka spożywczego;
4) informację:
a) czy wnioskodawca ubiega się o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia
geograficznego albo nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub
środka spożywczego,
b) czy wnioskodawca występuje o ochronę nazwy specyficznego charakteru
produktu rolnego lub środka spożywczego,
c) dotyczącą zakresu i częstotliwości kontroli zgodności procesu produkcji
produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją;
5) streszczenie specyfikacji zawierające w szczególności dane, o których
mowa w pkt 1-4, obejmujące nie więcej niż 5 stron;
6) wykaz dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację.

Art. 9.
Wniosek o rejestrację:
1) sporządza się w języku polskim, pismem drukowanym w czarnym kolorze;
2) składa się w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na
elektronicznym nośniku informacji.

Art. 10.
Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację zostały sporządzone w języku
obcym, do wniosku dołącza się także ich tłumaczenie na język polski sporządzone
przez tłumacza przysięgłego oraz podpisane przez wnioskodawcę.

Art. 11.
1. Jeżeli do wniosku o rejestrację dołączone są mapy, to powinny:
1) być sporządzone w formacie A4 (210 x 297 mm);
2) być przedstawione w formie umożliwiającej bezpośrednią reprodukcję;
3) zawierać oznaczenie skali, w jakiej zostały sporządzone.
2. Mapy nie powinny zawierać oznaczeń odnoszących się do pionowego
ukształtowania terenu, chyba że jest to konieczne do wskazania jego granic.

Art. 12.
1. Wniosek o rejestrację złożony do ministra właściwego do spraw rynków rolnych
sprawdza się pod względem spełnienia wymogów formalnych w terminie 14 dni od
dnia wpłynięcia tego wniosku.
2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych,
minister właściwy do spraw rynków rolnych wzywa wnioskodawcę do usunięcia
braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wniosku o rejestrację po
uzupełnieniu braków.
4. W przypadku nieusunięcia braków minister właściwy do spraw rynków rolnych
pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Art. 13.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z wnioskodawcą może
wprowadzić poprawki do wniosku o rejestrację w celu usunięcia oczywistych omyłek
i błędów językowych. Poprawki te nie mogą mieć wpływu na merytoryczną zawartość
wniosku.

Art. 14.
1. Dane dotyczące złożonego wniosku o rejestrację:
1) datę i godzinę wpłynięcia wniosku do ministra właściwego do spraw rynków
rolnych,
2) zgłoszoną nazwę i kategorię produktu rolnego lub środka spożywczego,
3) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy,
4) informację o tym, czy wnioskodawca:
a) ubiega się o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego
albo nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka
spożywczego,
b) wystąpił o ochronę nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub
środka spożywczego
- wpisuje się do rejestru wewnętrznego wniosków o rejestrację nazw
pochodzenia, oznaczeń geograficznych i nazw specyficznego charakteru
produktu rolnego i środka spożywczego, zwanego dalej "rejestrem
wewnętrznym wniosków".
2. Rejestr wewnętrzny wniosków prowadzi minister właściwy do spraw rynków
rolnych.
3. Rejestr wewnętrzny wniosków jest jawny.

Art. 15.
O kolejności rozpoczęcia opiniowania wniosków o rejestrację przez Radę decydują
data i godzina wpłynięcia wniosku o rejestrację, wpisane do rejestru
wewnętrznego wniosków.

Art. 16.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 7 dni od dnia wpisania
danych, o których mowa w art. 14 ust. 1, do rejestru wewnętrznego wniosków:
1) powiadamia o tym wnioskodawcę;
2) przekazuje wniosek Radzie;
3) ogłasza w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych
oraz na stronach internetowych urzędu obsługującego tego ministra
informację o wpłynięciu wniosku o rejestrację, podając:
a) datę wpłynięcia wniosku,
b) streszczenie specyfikacji.

Art. 17.
1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której interesu gospodarczego lub prawnego dotyczy
postępowanie w sprawie rejestracji nazwy produktu rolnego lub środka
spożywczego, może złożyć do ministra właściwego do spraw rynków rolnych
zastrzeżenie do wniosku o rejestrację, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych informacji
o wpłynięciu tego wniosku.
2. Zastrzeżenie zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i
adres wnoszącego zastrzeżenie;
2) wskazanie uzasadnionego interesu gospodarczego lub prawnego wnoszącego
zastrzeżenie.
3. Datę wpłynięcia zastrzeżenia do ministra właściwego do spraw rynków rolnych
wpisuje się do rejestru wewnętrznego wniosków.
4. Przepisy art. 7 i 9-13 stosuje się odpowiednio do zastrzeżenia.

Art. 18.
1. W przypadku niewniesienia zastrzeżenia do wniosku o rejestrację Rada,
w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na wniesienie zastrzeżenia, wydaje
opinię o spełnianiu wymagań określonych w:
1) rozporządzeniu nr 2081/92, jeżeli wniosek dotyczy rejestracji nazwy
pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka
spożywczego, albo
2) rozporządzeniu nr 2082/92, jeżeli wniosek dotyczy rejestracji nazwy
specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przed wydaniem opinii, o której
mowa w ust. 1, może wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie,
w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, termin wydania opinii przez Radę liczy
się od dnia otrzymania uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Art. 19.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po uzyskaniu opinii Rady, o
której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej wydania:
1) wydaje decyzję o stwierdzeniu spełniania wymagań określonych w
przepisach, o których mowa w art. 18 ust. 1, a następnie:
a) niezwłocznie przekazuje wniosek o rejestrację do Komisji Europejskiej
oraz
b) wpisuje nazwę na listę, o której mowa w art. 35 ust. 2, jeżeli wniosek
dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
produktu rolnego lub środka spożywczego, albo
2) wydaje decyzję o odmowie przekazania wniosku o rejestrację do Komisji
Europejskiej.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisu art. 127
§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 20.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 7 dni od dnia wpisania
zastrzeżenia do rejestru wewnętrznego wniosków:
1) powiadamia o tym wnioskodawcę i wnoszącego zastrzeżenie;
2) przekazuje zastrzeżenie Radzie.

Art. 21.
1. W przypadku wniesienia zastrzeżenia do wniosku o rejestrację Rada,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżenia, wydaje opinię o zasadności
wniesionego zastrzeżenia oraz o spełnianiu przez wniosek wymagań określonych
w:
1) rozporządzeniu nr 2081/92, jeżeli wniosek dotyczy rejestracji nazwy
pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka
spożywczego, albo
2) rozporządzeniu nr 2082/92, jeżeli wniosek dotyczy rejestracji nazwy
specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przed wydaniem opinii, o której
mowa w ust. 1, może wystąpić do wnioskodawcy lub wnoszącego zastrzeżenie
o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych
we wniosku o rejestrację lub w zastrzeżeniu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, termin wydania opinii przez Radę liczy
się od dnia otrzymania uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Art. 22.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po uzyskaniu opinii Rady, o
której mowa w art. 21 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wydania opinii:
1) w przypadku gdy wniosek jest zasadny, a zastrzeżenie jest niezasadne -
wydaje decyzję o stwierdzeniu spełniania wymagań określonych w przepisach,
o których mowa w art. 21 ust. 1, i oddaleniu zastrzeżenia, a następnie:
a) niezwłocznie przekazuje wniosek o rejestrację do Komisji Europejskiej
oraz
b) wpisuje nazwę na listę, o której mowa w art. 35 ust. 2, jeżeli wniosek
dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
produktu rolnego lub środka spożywczego;
2) w przypadku gdy wniosek jest niezasadny - wydaje decyzję o odmowie
przekazania wniosku o rejestrację do Komisji Europejskiej i umarza
postępowanie w zakresie wniesionego zastrzeżenia;
3) w przypadku gdy wniosek i zastrzeżenie są zasadne - wzywa wnioskodawcę do
złożenia w wyznaczonym terminie, uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie,
wniosku o rejestrację.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisu art. 127
§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 23.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w przypadku złożenia wniosku o
rejestrację, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, przekazuje ten wniosek
Radzie.
2. Rada, w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku przez ministra
właściwego do spraw rynków rolnych, wydaje opinię o spełnianiu przez wniosek
o rejestrację, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, wymagań określonych w:
1) rozporządzeniu nr 2081/92, jeżeli wniosek dotyczy rejestracji nazwy
pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka
spożywczego, albo
2) rozporządzeniu nr 2082/92, jeżeli wniosek dotyczy rejestracji nazwy
specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego.

Art. 24.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po uzyskaniu opinii Rady, o
której mowa w art. 23 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wydania opinii:
1) wydaje decyzję o stwierdzeniu spełniania wymagań określonych w
przepisach, o których mowa w art. 23 ust. 2, a następnie:
a) niezwłocznie przekazuje wniosek o rejestrację do Komisji Europejskiej
oraz
b) wpisuje nazwę na listę, o której mowa w art. 35 ust. 2, jeżeli wniosek
dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
produktu rolnego lub środka spożywczego, albo
2) wydaje decyzję o odmowie przekazania tego wniosku do Komisji
Europejskiej.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisu art. 127
§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 25.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych w przypadku niezłożenia wniosku o
rejestrację, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, wydaje decyzję o odmowie
przekazania wniosku o rejestrację do Komisji Europejskiej, w terminie 14 dni od
dnia upływu wyznaczonego terminu do złożenia tego wniosku.

Art. 26.
Przepisy art. 7-25 stosuje się odpowiednio do wniosku o zmianę specyfikacji.

Art. 27.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku o:
1) rejestrację,
2) zmianę specyfikacji
- mając na względzie wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej,
o których mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie rejestracji nazw pochodzenia, oznaczeń
geograficznych i nazw specyficznego charakteru produktów rolnych i środków
spożywczych.

Rozdział 4
Postępowanie w przypadku sprzeciwu

Art. 28.
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ma uzasadniony interes, w terminie 5 miesięcy od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich informacji zawartych w
złożonym przez inne państwo wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia
geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków
spożywczych, może wnieść do ministra właściwego do spraw rynków rolnych sprzeciw
do tego wniosku.

Art. 29.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych niezwłocznie przekazuje Radzie
sprzeciw, o którym mowa w art. 28.

Art. 30.
Rada, w terminie 14 dni od dnia przekazania sprzeciwu, o którym mowa w art. 28,
wydaje opinię o spełnianiu wymagań określonych w:
1) art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 2081/92 - w przypadku gdy sprzeciw
dotyczy wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia
geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego;
2) w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 2082/92 - w przypadku gdy sprzeciw
dotyczy wniosku o rejestrację nazwy specyficznego charakteru produktu
rolnego lub środka spożywczego.

Art. 31.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, biorąc pod uwagę opinię Rady,
o której mowa w art. 30, niezwłocznie:
1) przekazuje sprzeciw do Komisji Europejskiej - w przypadku gdy sprzeciw
spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 30;
2) wydaje decyzję o odmowie przekazania sprzeciwu do Komisji Europejskiej -
w przypadku gdy sprzeciw nie spełnia wymagań określonych w przepisach, o
których mowa w art. 30.

Art. 32.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych niezwłocznie powiadamia
wnioskodawcę o przypadku otrzymania sprzeciwu do wniosku o rejestrację nazwy
pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru
produktów rolnych lub środków spożywczych, ze strony innego państwa.
2. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, może
przedstawić na piśmie stanowisko do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje sprzeciw Radzie wraz
ze stanowiskiem wnioskodawcy.

Art. 33.
1. Rada, w terminie 30 dni od dnia przekazania sprzeciwu, o którym mowa w art.
32 ust. 1, wydaje opinię o zasadności sprzeciwu oraz proponuje środki
zmierzające do osiągnięcia porozumienia między państwem, które zgłosiło
sprzeciw, a Rzecząpospolitą Polską, zwanego dalej "porozumieniem".
2. Rada w opinii, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę stanowisko
wnioskodawcy do złożonego sprzeciwu.

Art. 34.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania opinii, o której mowa w art. 33, przekazuje państwu, które złożyło
sprzeciw do wniosku o rejestrację, stanowisko w sprawie sprzeciwu oraz
proponuje środki zmierzające do osiągnięcia porozumienia.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych po przekazaniu stanowiska,
o którym mowa w ust. 1, podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia
porozumienia.
3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych po osiągnięciu porozumienia
przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w:
1) art. 7 ust. 5 lit. a rozporządzenia nr 2081/92 - w przypadku sprzeciwu do
wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia albo oznaczenia geograficznego
produktu rolnego lub środka spożywczego, albo
2) art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 2082/92 - w przypadku sprzeciwu do
wniosku o rejestrację nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub
środka spożywczego.

Rozdział 5
Ochrona krajowa

Art. 35.
1. Nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków
spożywczych od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1,
art. 22 ust. 1 pkt 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 1, podlegają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowej ochronie, zwanej dalej "tymczasową
ochroną krajową".
2. Listę produktów rolnych i środków spożywczych podlegających tymczasowej
ochronie krajowej prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.
3. Lista, o której mowa w ust. 2, jest jawna.

Art. 36.
1. Tymczasowa ochrona krajowa wygasa:
1) z dniem dokonania wpisu nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń
geograficznych;
2) z dniem odmowy - w przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru, o którym
mowa w pkt 1.
2. Po dokonaniu wpisu nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu
rolnego lub środka spożywczego do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
oraz w przypadku odmowy dokonania wpisu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nazwę
produktu rolnego lub środka spożywczego skreśla się z listy, o której mowa w
art. 35 ust. 2.

Art. 37.
Podmiot wytwarzający zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji produkt
rolny lub środek spożywczy, którego nazwa pochodzenia lub oznaczenie
geograficzne została wpisana na listę, o której mowa w art. 35 ust. 2, ma prawo
do używania w obrocie nazwy wpisanej na tę listę.

Art. 38.
Nazwy wpisane na listę, o której mowa w art. 35 ust. 2, nie mogą być używane w
obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli produkty rolne lub
środki spożywcze, których one dotyczą, nie spełniają warunków będących podstawą
wpisu nazwy na tę listę:
1) nawet wtedy, gdy takie użycie nie ma na celu wskazywania pochodzenia
geograficznego produktów rolnych i środków spożywczych oraz wtedy, gdy
rzeczywiste miejsce wytworzenia produktów rolnych i środków spożywczych
jest wskazane;
2) nawet przy użyciu wyrażeń "w stylu", "rodzaju", "przy użyciu metody",
"tak jak produkowane w", "imitacja" lub "podobne";
3) w oryginalnym brzmieniu albo w tłumaczeniu;
4) z innym mylącym lub fałszywym odniesieniem do miejsca pochodzenia,
właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu wewnętrznym lub
zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do
danego produktu;
5) w zakresie innych praktyk mogących wprowadzić w błąd co do prawdziwego
pochodzenia produktu.

Rozdział 6
Kontrola produktów rolnych i środków spożywczych
dokonywana na wniosek producenta

Art. 39.
1. Organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach kontroli
i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających
chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo
specyficznego charakteru są:
1) minister właściwy do spraw rynków rolnych - upoważniający jednostki
certyfikujące, akredytowane zgodnie z Polską Normą PN-EN 45011 "Wymagania
ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji
wyrobów", do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów
potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków
spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione
oznaczenie geograficzne lub świadectwo specyficznego charakteru ze
specyfikacją, zwanych dalej "certyfikatami zgodności";
2) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany
dalej "Głównym Inspektorem":
a) sprawujący nadzór nad upoważnionymi przez ministra właściwego do spraw
rynków rolnych jednostkami certyfikującymi, zwanymi dalej "upoważnionymi
jednostkami certyfikującymi",
b) przeprowadzający kontrolę zgodności procesu produkcji produktów rolnych
i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia,
chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo specyficznego
charakteru ze specyfikacją;
3) upoważnione jednostki certyfikujące przeprowadzające kontrole oraz
wydające i cofające certyfikaty zgodności.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest przeprowadzana zgodnie
z zasadami oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, o której mowa
w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Art. 40.
1. Główny Inspektor w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 lit.
a:
1) kontroluje upoważnione jednostki certyfikujące w zakresie:
a) stosowania przez nie procedur kontrolnych,
b) posiadanych środków technicznych,
c) posiadanych przez pracowników kwalifikacji;
2) dokonuje sprawdzenia dokumentów dotyczących kontroli producentów
produktów rolnych lub środków spożywczych posiadających chronioną nazwę
pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo
specyficznego charakteru, zwanych dalej "producentami";
3) przeprowadza analizy danych dostarczanych przez upoważnione jednostki
certyfikujące, dotyczących kontroli zgodności procesu produkcji produktów
rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia,
chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo specyficznego charakteru
ze specyfikacją;
4) przekazuje upoważnionym jednostkom certyfikującym wnioski pokontrolne.
2. Główny Inspektor może:
1) żądać od upoważnionych jednostek certyfikujących wszelkich dodatkowych
informacji związanych ze sprawowanym nadzorem;
2) dokonać sprawdzenia prawidłowości kontroli dokonanych przez upoważnione
jednostki certyfikujące u producentów.
3. Do postępowania kontrolnego prowadzonego w ramach nadzoru, o którym mowa w
ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.

Art. 41.
1. Jednostka certyfikująca ubiegająca się o uzyskanie upoważnienia do
przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności
występuje do ministra właściwego do spraw rynków rolnych z wnioskiem w tym
zakresie.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) certyfikat akredytacji w zakresie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1;
2) dokumenty lub informacje niezbędne do stwierdzenia spełnienia wymagań
określonych w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 2081/92 lub w art. 14 ust.
3 rozporządzenia nr 2082/92.
3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję upoważniającą
jednostkę certyfikującą do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania i
cofania certyfikatów zgodności, jeżeli jednostka ta spełnia wymagania
określone w przepisach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w decyzji, o której mowa w ust. 3,
nadaje upoważnionej jednostce certyfikującej numer identyfikacyjny.
5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych na wniosek Głównego Inspektora
wydaje decyzję o cofnięciu upoważnionej jednostce certyfikującej upoważnienia
do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania i cofania certyfikatów
zgodności w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia ona wymagań określonych w
przepisach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

Art. 42.
1. Kontrola zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych
posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne
lub świadectwo specyficznego charakteru ze specyfikacją jest dokonywana na
wniosek producentów przez Głównego Inspektora albo upoważnioną jednostkę
certyfikującą.
2. Wyboru podmiotu kontrolującego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje producent.
3. Koszty kontroli, o której mowa w ust. 1, ponosi producent.

Art. 43.
1. Upoważniona jednostka certyfikująca przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw rynków rolnych oraz Głównemu Inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego
roku:
1) sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku;
2) wykaz kontrolowanych producentów, zawierający:
a) nazwę albo imię i nazwisko producenta,
b) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres producenta,
c) rodzaj wytwarzanego produktu rolnego lub środka spożywczego,
d) wielkość produkcji uzyskanej przez producenta w roku poprzedzającym
złożenie sprawozdania.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się na formularzu
udostępnianym upoważnionym jednostkom certyfikującym przez Głównego
Inspektora.

Art. 44.
1. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, że produkt rolny
lub środek spożywczy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji,
przeprowadzający kontrolę wzywa producenta do usunięcia uchybień
w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 1, upoważniona
jednostka certyfikująca cofa producentowi certyfikat zgodności oraz
niezwłocznie informuje o tym Głównego Inspektora oraz ministra właściwego do
spraw rynków rolnych.
3. Główny Inspektor w przypadku nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 1,
wydaje decyzję:
1) zakazującą używania chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia
geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru oraz używania symbolu
chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub
świadectwa specyficznego charakteru;
2) zakazującą wprowadzania produktu rolnego lub środka spożywczego do obrotu
lub
3) nakazującą wycofanie produktu rolnego lub środka spożywczego z obrotu.

Rozdział 7
Opłaty

Art. 45.
1. Opłatę pobiera się za dokonanie oceny:
1) wniosku o rejestrację, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 3;
2) zastrzeżenia do wniosku o rejestrację;
3) wniosku o zmianę specyfikacji;
4) sprzeciwu, o którym mowa w art. 28.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
3. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw rynków rolnych.
4. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o rejestrację, zastrzeżenia
do wniosku o rejestrację, wniosku o zmianę specyfikacji oraz sprzeciwu, o
którym mowa w art. 28.

Art. 46.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
stawki opłat za czynności, o których mowa w art. 45 ust. 1, mając na względzie
zakres czynności podejmowanych przy ocenie wniosków o rejestrację, zastrzeżeń do
wniosków o rejestrację, wniosków o zmianę specyfikacji oraz sprzeciwów, o
których mowa w art. 28.

Rozdział 8
Lista produktów tradycyjnych

Art. 47.
1. Produkty rolne i środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w załącznikach do rozporządzenia nr
2081/92 lub w załączniku do rozporządzenia nr 2082/92 oraz napoje
spirytusowe, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29
maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji
napojów spirytusowych (Dz.Urz. WE L 160, z 12.06.1989 r., z późn. zm.;
Dz.Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 09, str. 59), których
jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych
metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25
lat, zwane dalej "produktami tradycyjnymi", mogą być wpisane na listę
produktów tradycyjnych.
2. Listę produktów tradycyjnych prowadzi minister właściwy do spraw rynków
rolnych.
3. Lista produktów tradycyjnych zawiera informacje, o których mowa w art. 50
ust. 1 pkt 3.
4. Lista produktów tradycyjnych jest umieszczana na stronach internetowych
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Art. 48.
Nazwa produktu tradycyjnego umieszczona na liście produktów tradycyjnych nie
podlega ochronie wynikającej z niniejszej ustawy, a użycie nazwy produktu
tradycyjnego odnoszącej się do obszaru geograficznego nie stanowi uznania
pochodzenia tego produktu z obszaru, do którego nawiązuje ta nazwa.

Art. 49.
Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
na listę produktów tradycyjnych, zwanym dalej "wnioskiem o wpis na listę
produktów tradycyjnych", mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dany
produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.

Art. 50.
1. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych zawiera:
1) nazwę oraz siedzibę i adres albo imię i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie adresu do korespondencji;
3) opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
zawierający:
a) nazwę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego,
b) rodzaj produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego,
c) charakterystykę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju
spirytusowego,
d) surowce wykorzystywane do produkcji produktu rolnego, środka
spożywczego lub napoju spirytusowego,
e) podstawowe informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii
produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego,
f) metodę produkcji.
2. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest składany do właściwego
miejscowo marszałka województwa.
3. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest składany w formie
papierowej i na elektronicznym nośniku informacji.

Art. 51.
1. Marszałek województwa sprawdza wniosek o wpis na listę produktów
tradycyjnych pod względem spełniania wymogów formalnych oraz dokonuje oceny w
zakresie spełniania przez produkt rolny, środek spożywczy lub napój
spirytusowy, którego dotyczy wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych,
wymagań określonych w art. 47 ust. 1.
2. Marszałek województwa przed dokonaniem oceny, o której mowa w ust. 1, zwraca
się do izby gospodarczej zrzeszającej podmioty wytwarzające produkty
tradycyjne o wyrażenie, w terminie 30 dni, opinii w zakresie spełniania przez
produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którego dotyczy
wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych, wymagań określonych w art. 47
ust. 1. W przypadku niewydania opinii w terminie 30 dni wymóg zasięgnięcia
opinii uważa się za spełniony.

Art. 52.
1. Jeżeli produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy spełnia
wymagania określone w art. 47 ust. 1, marszałek województwa przesyła
ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych potwierdzoną przez siebie kopię
wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych wraz z kopią opinii, o której
mowa w art. 51 ust. 2.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa przesyła w
terminie do końca lutego następnego roku.
3. W przypadku niewydania przez izbę gospodarczą opinii, o której mowa w art.
51 ust. 2, w terminie 30 dni, marszałek województwa przesyła ministrowi
właściwemu do spraw rynków rolnych wyłącznie kopię wniosku o wpis na listę
produktów tradycyjnych.
4. Marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie przekazania ministrowi
właściwemu do spraw rynków rolnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, w
przypadku, gdy produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy nie
spełnia wymagań określonych w art. 47 ust. 1.

Art. 53.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych po otrzymaniu dokumentów, o których
mowa w art. 52 ust. 1, dokonuje wpisu produktu tradycyjnego na listę produktów
tradycyjnych.

Art. 54.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych skreśla produkt tradycyjny z listy
produktów tradycyjnych w przypadku:
1) wpisania jego nazwy do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz
chronionych oznaczeń geograficznych lub rejestru świadectw specyficznego
charakteru;
2) gdy nie ma możliwości wytworzenia produktu rolnego, środka spożywczego
lub napoju spirytusowego o cechach i właściwościach, które były podstawą
do umieszczenia tego produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju
spirytusowego na liście produktów tradycyjnych.

Art. 55.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłasza corocznie, w terminie do końca
maja, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych, wykaz
produktów tradycyjnych znajdujących się na liście produktów tradycyjnych.

Art. 56.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych, mając na względzie ujednolicenie
zakresu informacji dotyczących wytwarzanego produktu rolnego, środka spożywczego
lub napoju spirytusowego.

Rozdział 9
Przepisy karne

Art. 57.
1. Kto nie będąc uprawnionym do używania: nazwy wpisanej na listę, o której
mowa w art. 35 ust. 2, nazwy wpisanej do rejestru chronionych nazw
pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych, chronionej nazwy
wpisanej do rejestru świadectw specyficznego charakteru, symbolu chronionej
nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub świadectwa
specyficznego charakteru, wprowadza do obrotu produkty rolne lub środki
spożywcze oznaczone taką nazwą lub symbolem,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia
wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega kto używa w obrocie nazwy wpisanej na listę, o
której mowa w art. 35 ust. 2, z naruszeniem warunków określonych w art. 38
albo nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego z naruszeniem art. 13
ust. 1 rozporządzenia nr 2081/92.
3. Tej samej karze podlega kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego
w ust. 1 lub 2.
4. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1
lub 2 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się przestępstw określonych w ust.
1-3 w stosunku do produktów rolnych lub środków spożywczych o znacznej
wartości,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Art. 58.
1. Kto, nie spełniając warunków zawartych w specyfikacji, wprowadza produkt
rolny lub środek spożywczy do obrotu, umieszcza na tym produkcie, środku lub
jego opakowaniu lub używa w inny sposób:
1) nazwy wpisanej na listę lub
2) nazwy wpisanej do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych
oznaczeń geograficznych, lub
3) nazwy wpisanej do rejestru świadectw specyficznego charakteru, jeżeli we
wniosku o rejestrację wnioskodawca wystąpił o jej ochronę, lub
4) symbolu chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia
geograficznego lub świadectwa specyficznego charakteru
- podlega karze grzywny nie niższej niż 4 000 zł.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 10
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 59.
W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693 i
Nr 172, poz. 1804) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 9 otrzymuje brzmienie:
"Art. 9. 1. Jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z
ochrony, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości są
związane ich szczególne cechy lub właściwości, czynem nieuczciwej
konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie takich chronionych
oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia.
2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także używanie oznaczeń i nazw,
o których mowa w ust. 1, nawet z dodatkiem "rodzaj", "typ", "metoda"
albo równoznacznym.";
2) w art. 16 w ust. 3 pkt 6-8 otrzymują brzmienie:
"6) w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub
chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym
oznaczeniem;
7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia
przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też
chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia
produktów konkurencyjnych;
8) nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru
lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym
oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym
oznaczeniem odróżniającym.".

Art. 60.
W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003
r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 132 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1{1} w brzmieniu:
"1{1}) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia
produktu rolnego lub środka spożywczego, o których mowa w rozporządzeniu
Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń
geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
(Dz.Urz. WE L 208 z 24.07.1992 r., z późn. zm.);";
2) w art. 174 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o towarach, nie dotyczy
to usług, produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz produktów rolnych i środków
spożywczych wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń
geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
(Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992 r., z późn. zm.).";
3) uchyla się art. 179{1}.

Art. 61.
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.)[2] wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 13 uchyla się ust. 5-11;
2) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
"e) kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na
podstawie odrębnych przepisów, chronione nazwy pochodzenia, chronione
oznaczenia geograficzne albo nazwy specyficznego charakteru oraz
współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,";
3) w art. 30a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit.
e), wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, może zakazać wprowadzenia do
obrotu artykułu niespełniającego wymagań w zakresie chronionych nazw
pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych albo nazw specyficznego
charakteru.".

Art. 62.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 33, poz. 288) w art. 2 pkt 15 otrzymuje
brzmienie:
"15) produkty pochodzenia zwierzęcego o tradycyjnym charakterze - produkty
rolne i środki spożywcze, o których mowa w przepisach krajowych i w
przepisach Unii Europejskiej dotyczących oznaczeń geograficznych, nazw
pochodzenia i świadectw specyficznego charakteru produktów rolnych i
środków spożywczych oraz produkty rolne i środki spożywcze umieszczone na
liście produktów tradycyjnych, prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw rynków rolnych;".

Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 63.
1. Zgłoszenia oznaczeń i nazw, o których mowa w art. 179{1} ustawy - Prawo
własności przemysłowej, dokonane, a nieprzekazane do Komisji Europejskiej
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zwane dalej "zgłoszeniami",
rozpatruje się zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
2. Zgłoszenia wraz z aktami Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przekaże
ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej o przekazaniu ministrowi
właściwemu do spraw rynków rolnych zgłoszeń poinformuje niezwłocznie
podmioty, które ich dokonały.
4. Termin, w którym dokonuje się oceny wniosków o rejestrację, stosuje się
odpowiednio do zgłoszeń, z tym że liczy się go od dnia otrzymania zgłoszenia
przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
5. Od zgłoszeń nie pobiera się opłaty za dokonanie oceny wniosku o rejestrację.

Art. 64.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia._______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności
przemysłowej i ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.
[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1802, z 2002 r.
Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223,
poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

ODPOWIEDZ