Korzyści podatkowe wynikające z darowizny znaku towarowego

Media, prasa, wydarzenia, newsy
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Korzyści podatkowe wynikające z darowizny znaku towarowego

Post autor: admin » czw lut 16, 2017 8:16 am

Znak towarowy to cenny składnik majątku każdego przedsiębiorstwa i podstawowy element służący jego promocji. Jest on przedmiotem ochrony prawnej, a z racji tego, że skojarzenia z nim związane bardzo często decydują o sukcesie finansowym firmy, może podlegać darowiźnie.

Darowany znak towarowy można amortyzować, a podstawą odpisów jest jego wartość rynkowa, wyceniana przez biegłych i rzeczników patentowych. Jakie zatem są skutki takiego zdarzenia dla podatnika będącego osobą fizyczną?

Silna marka to sposób na od­różnienie przedsiębiorstwa i jego produktów od konkuren­cji, droga do zbudowania trwałej prze­wagi konkurencyjnej i podniesienia jego wartości. Można tego dokonać poprzez wycenę znaku towarowego. Na rynku, gdzie konsument ma do wyboru wiele produktów, to właśnie stosunek emocjo­nalny do danego artykułu i skojarzenia z nim związane decydują o zakupie.

Darowizna marki w praktyce
W warunkach globalizacji marka po­zwala efektywnie zwiększać przychody przedsiębiorstwa, a tym samym jego wartość. Kwestia ta ma duże znacze­nie, gdyż może prowadzić do istotnych oszczędności podatkowych – zwłaszcza w przypadku darowizn pomiędzy osoba­mi bliskimi (np. małżonkami). Dla przy­kładu można przytoczyć stan faktyczny wyrażony w interpretacji podatkowej ITPB1/4511-497/15-2/PSZ dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 lip­ca 2016 r. Wnioskodawca prowadził jed­noosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewiden­cji i Informacji o Działalności Gospodar­czej. Z uwagi na rozwój przedsiębiorstwa w celu przeprowadzenia restrukturyzacji poprzez stopniowe przeniesienie całej działalności do nowo utworzonej spółki komandytowej zmienił formę prowadzo­nej działalności na spółkę z ograniczo­ną odpowiedzialnością, na podstawie art. 5841 Ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Z dniem wpisu do rejestru przed­siębiorców spółki z o.o. nastąpiła utra­ta bytu przedsiębiorcy, a wnioskodawca stał się jedynym wspólnikiem przekształ­conej spółki. Wyrejestrował działalność z CEIDG. Następnie doszło do kolejnego etapu restrukturyzacji, tj. przekształce­nia spółki z ograniczoną odpowiedzial­nością w spółkę komandytową na pod­stawie art. 551 § 1 i nast. KSH oraz art. 575 i następne KSH. Spółka prze­kształcana stała się spółką przekształ­coną z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). W nowo utworzonej spółce komandytowej wnioskodawca jest komandytariuszem, zaś komplementa­riuszem jest spółka z o.o., w której jest wspólnikiem. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodaw­ca wytworzył znak towarowy, do którego posiada prawa ochronne zarejestrowa­ne w Urzędzie Patentowym Rzeczypo­spolitej Polskiej na podstawie przepisów Ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Wskazane pra­wo ochronne do znaku towarowego nie zostało ujęte jako wartość niematerialna i prawna dla celów podatkowych w poza­rolniczej działalności gospodarczej wnio­skodawcy, bowiem znak został wytwo­rzony we własnym zakresie.

W ramach przeprowadzanej restruktury­zacji wnioskodawca planuje m.in. prze­kazać w drodze darowizny na rzecz spółki komandytowej, w której jest komandyta­riuszem, prawo ochronne do zarejestro­wanego znaku towarowego związanego z prowadzonym przedsiębiorstwem. Bę­dzie on używany do celów prowadzo­nej działalności gospodarczej przez jej wspólników w ramach tej spółki, a prze­widywany okres jego używania będzie dłuższy niż 1 rok. Wartość początko­wa wartości niematerialnej i prawnej w postaci prawa do znaku towarowego nabytego w drodze darowizny zostanie ustalona wedle wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny na podstawie spo­rządzonej wyceny. To właśnie wycena wedug wartości rynkowej daje realną korzyść podatkową.

Należy zauważyć, że w związku z tym wobec wnioskodawcy nie powstanie ja­kikolwiek przychód podatkowy wynika­jący z dokonania darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci prawa do znaku towarowego na rzecz spółki komandytowej, w której będzie wspólnikiem. Wartość darowizny będzie przychodem (w stosunku do posiadanych udziałów w zyskach spółki osobowej) je­dynie dla tych wspólników, którym nie przysługiwało prawo do znaków towa­rowych. W przypadku wspólnika, któ­ry przekaże w formie darowizny prawa do znaku towarowego, przychód z ty­tułu nieodpłatnych świadczeń nie po­wstanie. Analogiczne stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu m.in. w interpretacjach indywidualnych: z 5 listopada 2013 r. (znak ILPB1/415-895/13-4/AA), z 29 lipca 2014 r. (znak ILPB1/415-490/14-2/AG) oraz z 2 marca 2015 r. (znak ILPB1/415-1405/14-4/AN).

Pełną treść artykułu przeczytasz na stronie http://mistrzbranzy.pl/artykuly/pokaz/K ... -3704.html

ODPOWIEDZ