Jak znakować żywność i nie straszyć zbyt długą listą

Media, prasa, wydarzenia, newsy
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Jak znakować żywność i nie straszyć zbyt długą listą

Post autor: admin » pn mar 20, 2017 3:07 pm

Jak znakować żywność i nie straszyć zbyt długą listą składników?

Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej daje działającym na jej terenie producentom, w tym także wytwórcom żywności, wiele korzyści, np. dostęp do unijnego rynku, liczącego niemal 400 mln konsumentów.

Z drugiej jednak strony wymusza stosowanie się do unijnych przepisów. Takich jak chociażby rozporządzenie nr 1169/2011, które dotyczy znako­wania żywności. Niektóre z jego zapisów już weszły w życie, inne zaczną obowiązywać w najbliższym czasie. I choć zmiany nie są rewolucyjne, zastosowanie ich w praktyce bywa kłopotliwe.
dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska

– Rozporządzenie nr 1169/2011 przede wszystkim uporządko­wało dotychczasowe regula­cje, a jego głównym celem było ujed­nolicenie zasad znakowania żywności we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej – wyjaśnia dr Agniesz­ka Szymecka-Wesołowska, specjalist­ka w zakresie prawa żywnościowego, współzałożycielka Centrum Prawa Żyw­nościowego. – Dotychczas zasady były zawarte w dyrektywie, co pozostawiało poszczególnym krajom więcej swobody w „doregulowaniu” tych kwestii i wpro­wadzaniu dodatkowych rozwiązań na po­ziomie krajowym. Teraz – kiedy zasady są zawarte w rozporządzeniu – ustawo­dawcy krajowymi mają znacznie mniej­szy margines dla regulacji wewnętrznej.
Zdaniem ekspertki wprowadzone rozpo­rządzenie nie rewolucjonizuje wpraw­dzie dotychczas obowiązujących zasad, co nie znaczy, że jego wytyczne są łatwe do zastosowania.

– Powiedziałabym, że nowe przepisy wychodzą przede wszystkim na przeciw trendom i potrzebom konsumenta. Dla producentów żywności stosowanie ich w praktyce nie zawsze jest łatwe. Mam tu zwłaszcza na myśli trzy duże zagad­nienia, które wprowadza rozporządzenie nr 1169/2011 i które faktycznie możemy uznać za nowości – mówi dr Szymecka­-Wesołowska.

Z troski o klienta
Wszystkie zagadnienia dotyczą umiesz­czania na etykiecie kolejnych obowiązko­wych informacji. – Pierwsza duża zmiana, która już weszła w życie, to obowiązek odpowiedniego informowania konsu­mentów o obecności alergenów w pro­duktach. Druga wprowadza konieczność zamieszczania informacji o wartości od­żywczej i zacznie obowiązywać 13 grud­nia 2016 roku – wymienia ekspertka. – Trzecim zagadnieniem są nowe zasady deklarowania kraju lub miejsca pocho­dzenia produktu. W tym temacie wciąż czekamy na akty wykonawcze. Do tej pory uregulowane zostały tylko wybrane gatunki i rodzaje mięs.
Wprowadzone zmiany są odpowie­dzią na potrzeby konsumentów, którzy mają prawo do szczegółowych infor­macji na temat kupowanych produktów spożywczych. – Konsument cierpiący na alergię bądź nietolerancję pokarmo­wą, będzie lepiej poinformowany, czy w danym produkcie nie znajdują się sub­stancje, które mogą mu zaszkodzić. Z ko­lei klient pilnujący diety dzięki informa­cji o wartości odżywczej będzie mógł dokonać bardziej świadomych wyborów żywieniowych. A konsument, dla którego ważne jest pochodzenie produktu, dowie się, skąd dany wyrób pochodzi – wyja­śnia specjalistka prawa żywnościowego.

Kary za niewłaściwe znakowania
Dotychczas producenci żywności mogli, ale nie musieli umieszczać na etykiecie informacji, które dziś są lub niedługo będą obowiązkowe. Za niedopełnienie tych obowiązków grożą kary finansowe.
– Sankcje i kary, jakich może spodzie­wać się producent, nie zostały określone w rozporządzeniu nr 1169/2011. W Pol­sce regulują je inne przepisy, przede wszystkim ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawa o ja­kości handlowej artykułów rolno-spo­żywczych. Przykładowo, za naruszenie kwalifikowane jako niewłaściwa jakość handlowa grozi kara pieniężna w wyso­kości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obro­tu, nie niższa jednak niż 500 zł. Ale już za nieprawidłowość uznaną przez inspek­cję za zafałszowanie grozi kara nawet do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok na­łożenia kary, nie niższa jednak niż 1000 zł –tłumaczy dr Szymecka-Wesołowska.

Cały artykuł przeczytasz na stronie http://mistrzbranzy.pl/artykuly/pokaz/J ... -3822.html

ODPOWIEDZ