WEŹ WFOŚiGW

Piekarnie, sklepy - adresy (dobre miejsce do zareklamowania i zarekomendowania piekarni)

admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

WEŹ WFOŚiGW

Post autor: admin » pt wrz 17, 2004 2:17 pm

<B>WEŹ WFOŚiGW</B>

Nie wiele mówiący skrót ,a takie możliwości .Istnieje w każdym województwie , dysponuje kwotą równą w wielu przypadkach budżetom województw, wspiera i pomaga finansowo partnerom publicznym i prywatnym w tym przedsiębiorcom w zadaniach mających na celu szeroko pojętą ochronę środowiska i gospodarkę wodną .Kto? WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ.<br>
Budujesz, remontujesz, modernizujesz system grzewczy, chcesz odzyskać ciepło ze swych piecy, komplementarnie chcesz rozwiązać problem rosnących odpadów czy to stałych czy ciekłych, myślisz o upiększeniu na &#8222;zielono&#8221; swej piekarni czy cukierni ? Pieniądze czekają.<br>
Jak skorzystać ? <br>
-po pierwsze dokładnie przeczytać o zakresie ,zasadach, wysokości wsparcia <br>
-po drugie udać się do siedziby Funduszu na swoim terenie i... skutecznie z niego skorzystać.<br>

Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie niżej wymienionych zadań m.in.

a) inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych,<br>
b) opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw,<br>
c) zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,<br>
d) systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat, <br>
e) przedsięwzięć wspomagających działalność, na którą zgodnie z ustawą są przeznaczane środki gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmującą:<br>
1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej<br>
2) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, <br>
3) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,<br>
4) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,<br>
5) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,<br>
6) wspieranie ekologicznych form transportu,<br>

W przypadku zadań związanych z modernizacją kotłowni, Fundusz dofinansowuje zadania, w których moc likwidowanej i budowanej kotłowni wynosi minimum 60 kW. Dla kolektorów słonecznych montowanych samodzielnie (bez kotłowni) min. moc wynosi 15 kW.

Fundusz finansuje źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii.

W przypadku zadań związanych z budową oczyszczalni i kanalizacji, Fundusz dofinansowuje zadania o przepustowości łącznej minimum 10m<sup>3</sup>/dobę dla grupy oczyszczalni przydomowych i kanalizacji oraz 100m<sup>3</sup>/dobę dla oczyszczalni zbiorczych.

Przy termomodernizacji budynków (tylko ściany i stropy) o powierzchni minimum 1.200 m<sup>2</sup>.

<B>Wielkość finansowania</B>

Maksymalnie do 70% kosztów zadań (netto) w przypadku podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych prowadzących bądź nie prowadzących działalności gospodarczej, jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz. Inwestor musi wykazać zaangażowanie środków własnych w wysokości minimum 30% kosztów zadania (netto) przed rozpoczęciem finansowania przez Fundusz o ile nie jest to jednostka samorządu terytorialnego lub budżetowa.<br>
Okres karencji nie może przekroczyć dwóch lat lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia zadania.<br>
Okres spłacania pożyczki nie może przekroczyć 10 lat (łącznie z okresem karencji).<br>
<br>
<B>Oprocentowanie pożyczek</B>

Udzielając pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do zmiany stopy redyskonta weksli określonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego - w granicach od 0,5 do 0,8 stopy redyskonta weksli: co oznacza oprocentowanie na dzień dzisiejszy
<B>4%-4.8% tak to nie pomyłka 4 do 4,8% w skali roku!, a dodatkowo rzecz niebywała możliwość umorzenia części pożyczki !</B>

<B>UMORZENIA</B>

Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości:<br>

- 40% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ochroną wód (budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków) oraz budowy i modernizacji składowisk odpadów (porozumienia międzygminne), usuwanie skutków likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,<br>

- 20% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne związanych z: zamianą technologii stanowiącej zagrożenie dla środowiska na mniej uciążliwą, uruchomienie i rozwój produkcji wyrobów o zmniejszonej uciążliwości dla środowiska, odsiarczaniem kopalin energetycznych oraz na oczyszczanie gazów odlotowych w przemyśle i energetyce,

- 35% dla pozostałych grup zadań, pod warunkiem, że:<br>

a) inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie,<br>
b) zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania,<br>
c) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej pożyczki.<br>

Przy określaniu wielkości umorzenia pożyczki zostanie uwzględniona terminowość spłat rat kapitałowych i odsetkowych pożyczki wraz z oprocentowaniem oraz wielkość uzyskanych odsetek.<br>

<B>Wszystkich, których zainteresowała ta forma wsparcia nas przedsiębiorców zapraszam raz jeszcze do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej </B><br>
z poważaniem Kazimierz Czekaj członek RN WFOŚi GW w Krakowie więcej czytaj <a href="http://www.opp.pl" target="_blank">www.opp.pl</a><br>

ODPOWIEDZ