Jak dostać unijną dotację na inwestycje ?

Produkt regionalny, obwarzanek, środki unijne, prawo unijne
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Jak dostać unijną dotację na inwestycje ?

Post autor: admin » wt wrz 21, 2004 9:10 am

Setki milionów euro dla przedsiębiorców. Można już składać wnioski o dotacje z unijnych funduszy na inwestycje i usługi doradcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki dopięły w końcu formalności dotyczące Sektorowego Planu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy, którzy czekają z unowocześnianiem swoich firm, od wczoraj mogą składać wnioski o wsparcie. Do dyspozycji firm na najbliższy rok jest niemal 400 mln euro. - Mieliśmy opóźnienie, ale i tak jestem przekonana, że wszyscy zainteresowani zdążą wypełnić dokumenty. Nawet ci przedsiębiorcy, którzy dopiero dziś dowiadują się o takiej możliwości - stwierdziła Danuta Jabłońska odpowiedzialna za SPO WKP z ramienia resortu gospodarki.

PARP zarządza dwiema częściami SPO WKP - na doradztwo i wsparcie inwestycji. Oba "działania" (bo tak brzmi oficjalna nazwa tych części) są nieporównywalnie bardziej zasobne w fundusze niż znany przedsiębiorcom PHARE. - Rozpoczynamy operację na skalę dotąd nam nieznaną. Do tej pory mogliśmy rozdysponować około 30 mln euro rocznie. Dziś to kwota o rząd wielkości większa - mówił Mirosław Marek, prezes PARP, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Wszyscy ci, którzy już się interesowali SPO, mogą składać wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących (po jednej RIF w województwie) już dziś. Ci, którzy muszą jeszcze popracować nad wnioskami, mogą być spokojni - dopiero w grudniu (16 grudnia dla doradztwa i 2 grudnia dla inwestycji) upływa pierwszy termin składania dokumentów.

Ale uwaga! PARP zaleca, by formularze złożyć tydzień przed terminem. Wówczas RIF zdąży sprawdzić, czy są wypełnione poprawnie (pod względem formalnym) i w razie konieczności umożliwi przedsiębiorcy poprawienie błędu. - To nowość. Wcześniej przez mały błąd wnioski przepadały - zaznacza prezes Marek.

Niestety, po złożeniu wniosku trzeba się uzbroić w cierpliwość. Analiza merytoryczna i decyzja o przyznaniu pieniędzy może trwać ponad trzy miesiące.

Czy w tym czasie przedsiębiorca ma siedzieć z założonymi rękami? Niekoniecznie. Ci, którzy występują o dotację na inwestycję, i są zdecydowani ją przeprowadzić niezależnie od tego, czy dostaną pieniądze z Unii, czy nie, mogą rozpocząć działania od razu po złożeniu wniosków. Wszystkie koszty poniesione od tego momentu będą mogły być zaliczone. - Tyle że przedsiębiorca robi to na własną odpowiedzialność. Nie dajemy gwarancji, że wsparcie otrzyma - zastrzega prezes PARP.

Ci z kolei, którzy chcą skorzystać z usług doradczych, muszą najpierw złożyć wniosek, poczekać na decyzję i dopiero wtedy zwrócić się do firmy doradczej. Inny scenariusz byłby zresztą niemożliwy, gdyż PARP nie akredytowała jeszcze firm, które będą mogły świadczyć takie usługi. Pierwsza lista pojawi się dopiero na początku grudnia.

Jak działają te fundusze?

Doradztwo


Budżet działania 2.1 wynosi nieco ponad 33 mln euro (143,5 mln zł, licząc po średnim kursie 4,35 zł za euro), z czego 23 mln euro pochodzi z kasy Unii Europejskiej (resztę wyłoży polski rząd). Dotacja w tej części SPO WKP będzie mogła pójść na zakup usług doradczych w zakresie: • prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium UE (dofinansowane będzie doradztwo w zakresie zdobywania nowych rynków zagranicznych); • poprawy jakości (projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy); • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców,maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu - w tym także na uzyskanie certyfikatu zgodności CE.

Doradztwo będzie też możliwe w zakresie innowacji zastosowania nowych technologii. Rząd chce, by z działania 2.1 korzystały nowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, które od momentu stworzenia wykorzystują "zaawansowanych technologii". (To dość pojemna kategoria, ale można uznać, że nowoczesne technologie to takie, które zostały znacząco ulepszone w porównaniu z występującymi wcześniej na tym rynku). Możliwe będzie uzyskanie dotacji na doradztwo w zakresie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. Wreszcie, działanie 2.1 dofinansuje doradztwo w zakresie "pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej".

Tak jak zwykle w przypadku unijnych dotacji pieniądze będą zwracane wyłącznie na usługi doradcze poniesione po podpisaniu umowy o udzieleniu wsparcia.

Wielkość wsparcia w działaniu 2.1 nie może przekroczyć 50 proc. wydatków, które zostaną uznane za "kwalifikowane" (czyli objęte możliwością dotowania).

Od tej zasady jest wyjątek: dotacja dla mikroprzedsiębiorcy, który stara się o uzyskanie certyfikatu zgodności (CE), może wynieść nawet 100 proc.!

Wielkość dotacji w działaniu 2.1 nie może być niższa niż 2,7 tys. zł i większa niż 250 tys. zł.

Inwestycje

Działanie 2.3 to pieniądze na dofinansowanie inwestycji małych i średnich firm. To działanie - oznaczone numerem 2.3 - będzie najbardziej popularne wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Rząd, negocjując kształt SPO WKP z Komisją Europejską, chyba to przewidział - budżet tego działania jest wielokrotnie większy niż np. doradztwa.

W sumie w tej kopercie jest 360 mln euro (1,56 mld zł), z czego 251 mln euro pochodzi z unijnego budżetu.

Lista potencjalnych inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działania 2.3, jest praktycznie nieograniczona (choć są wyjątki - patrz ramka).

Tak jak w przypadku większości unijnych programów pomocowych, tak w SPO WKP wsparcie jest udzielane na zasadzie refundacji. Wypłata następuje po rozliczeniu (przedstawieniu faktur). Dotację można dostać na: (inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego lub rozbudową już istniejącego przedsiębiorstwa. W tym ostatnim przypadku planowana inwestycja musi doprowadzić do zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego; • inwestycje w wartości niematerialne i prawne (zakup praw patentowych, licencji oraz zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej).

W przypadku inwestycji w "środki trwałe" kosztem kwalifikowanym jest ich cena.

Uwaga! Kosztem kwalifikowanym (czyli takim, który dzięki dotacji zostanie częściowo zwrócony przedsiębiorcy) może być także zapłata rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, pod warunkiem że leasing prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego.

Można się ubiegać o dotację na zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem jednak że jego cena jest niższa niż np. nowej maszyny, nigdy wcześniej nie był kupiony za unijne pieniądze. Zakup (budowa) nieruchomości może być dotowany - ale w bardzo ograniczonym zakresie (do wysokości 10 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) i tylko pod specjalnymi warunkami. Przedsiębiorca, który chce dostać dotację na nieruchomość, będzie musiał wykazać, że ma ona bezpośredni związek z celem objętym wsparciem.

Ustalanie wielkości możliwej dotacji w działaniu 2.3 rządzi się specjalnymi prawami. Ze względu na obowiązujące w UE przepisy o pomocy publicznej w różnych regionach Polski obowiązuje różna maksymalna wysokość dotacji wyrażana procentowo:

• 30 proc. Wartości inwestycji („kosztów kwalifikowanych”), jeżeli firma działa w powiecie Warszawa lub Poznań;(40 proc. dla powiatów Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia lub Sopot;• 50 proc. na pozostałym obszarze kraju.

Dotacja nie może przekroczyć 1,25 mln zł, nie może też być niższa niż 10 tys. zł. Jeżeli kwota, o jaką się ubiega firma, przekracza 125 tys. zł, przedsiębiorca ma obowiązek zaciągnąć kredyt (całość prefinansowania lub tylko na obowiązkowy "wkład własny") w wysokości co najmniej 25 proc. wartości inwestycji. Ten obowiązek nie dotyczy inwestycji leasingowanych.

Aby otrzymać pomoc, przedsiębiorca musi się zobowiązać, że utrzyma inwestycję w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej pięciu lat od dnia jej zakończenia.

Z SPO WKP zostało wyłączonych kilka rodzajów przedsiębiorców. Wsparcia nie będą mogły otrzymać firmy prowadzące działalność w zakresie rolnictwa, rybołówstwa, rybactwa, są bowiem objęte programem pomocowym dla wsi. Z innych powodów SPO WKP jest zamknięte dla przedsiębiorstw z branży górnictwa węgla, produkcji żelaza i stali, transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego.

Dotacji nie będą mogły dostać firmy transportowe - o ile miałaby ona być przeznaczona na środki transportu (np. ciężarówki). Jeżeli firma transportowa chciałaby kupić np. nowe komputery, to będzie mogła się ubiegać o dotację. Dotacji nie otrzymają też przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania.

Wnioski będą składane do Regionalnych Instytucji Finansujących znanych przedsiębiorcom z programu PHARE. RIF dokonuje oceny formalnej wniosku w ciągu 18 dni.

Jeżeli stwierdzi uchybienia formalne we wniosku złożonym najpóźniej siedem dni przed upływem danego terminu składania wniosków, RIF wezwie przedsiębiorcę do usunięcia ich w terminie trzech dni.

Z RIF wnioski trafiają do PARP. Ta ma 60 dni, żeby przekazać już ocenione wnioski szczebel wyżej - do Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Jest nim Ministerstwo Gospodarki. Ma ono 30 dni, by wybrać tych wnioskodawców, z którymi Agencja zawrze umowy o udzieleniu wsparcia. W praktyce trzeba się spodziewać, że faktyczny wybór nastąpi na etapie oceny PARP.

Patrycja Maciejewicz, Konrad Niklewicz

źródło: Gazeta Wyborcza

ODPOWIEDZ