Pobieranie opłat za uzupełnienie danych

Rząd, Władze lokalne, Akty prawne
admin
Site Admin
Posty: 865
Rejestracja: pn mar 29, 2004 2:05 pm
Kontakt:

Pobieranie opłat za uzupełnienie danych

Post autor: admin » śr gru 22, 2004 10:08 am

Pobieranie opłat za uzupełnienie danych we wpisach w ewidencjach działalności gospodarczej

W odpowiedzi na liczne zapytania przedsiębiorców i gmin w sprawie opłaty za uzupełnianie danych we wpisach w ewidencjach działalności gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy wyjaśnia:

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz.2125) nałożyła na przedsiębiorców obowiązek dokonania uzupełnienia numeru PESEL oraz zmiany zapisu przedmiotu działalności gospodarczej na zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.). Obowiązek ten przedsiębiorcy powinni wypełnić do końca bieżącego roku.

Zdaniem Ministerstwa Gospodarki i Pracy - nie ma podstawy prawnej do pobierania przez organy ewidencyjne opłaty za dokonanie tego uzupełnienia. Przesłanką, z której wyciąga się taki wniosek, jest brak łączności logicznej pomiędzy dwoma pojęciami: zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu i uzupełniania.

Zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu podlega na mocy art. 7a ust. 3 Prawa działalności gospodarczej opłacie w wysokości 50 złotych. Obowiązek zgłoszeń o dokonanie zmiany wpisu nałożył na przedsiębiorców przepis artykułu 7d ust. 1 ww. ustawy. Zmiana wpisu następuje w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu o dokonanie wpisu i wiąże się, jak stanowi art. 7d ust. 1, ze zmianą stanu faktycznego i prawnego u przedsiębiorcy – np. przedsiębiorca zmienia adres zamieszkania lub rozszerza przedmiot działalności gospodarczej.

Natomiast uzupełnienie ze zmianą (zmianami) taką się nie wiąże. W związku z powyższym, MGiP stoi na stanowisku, iż zmiana wpisu i uzupełnienie są odrębnymi pojęciami prawnymi. Ponieważ w polskim porządku prawnym opłaty za nowowprowadzane czynności publicznoprawne można nakładać wyłącznie w drodze ustawowej, czego w przypadku uzupełnienia ustawodawca nie uczynił, MGiP uważa, iż nie ma podstawy prawnej do pobierania opłat (także opłaty w wysokości 50 zł) za uzupełnienie danych, o których mowa w artykule 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.

Należy dodać, że pojęcie prawne uzupełnienia traci moc z końcem bieżącego roku. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2005 r. uzupełnienia będzie można dokonywać wyłącznie w trybie zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu, co łączy się z opłatą (Rada Gminy może zwolnić z opłaty dokonanie zgłoszenia).

Niedokonanie uzupełnienia w przewidzianym ustawą terminie nie wiąże się natomiast z utratą prawa do prowadzenia działalności gospodarczej – wpis do ewidencji pozostaje ważny. Organ ewidencyjny nie powinien jedynie wydawać przed uzupełnieniem zaświadczenia o wpisie. Nie ma natomiast przeszkód by organ ewidencyjny potwierdzał istnienie wpisu (z danymi figurującymi w ewidencji bez uzupełnienia): dla przedsiębiorcy - jako strony postępowania ewidencyjnego, w formie odpisów z dotychczasowego zaświadczenia o wpisie, dla osób trzecich zaś w formie wypisu z ewidencji (art. 217 Kpa dotyczący zaświadczeń zwykłych); wpis nie traci bowiem ważności.

Ponadto, jeżeli przedsiębiorca złoży zgłoszenie po 31.12.2004 r. o dokonanie zmiany wpisu (które zawierałoby samo uzupełnienie) z opłatą 50 zł, to organ ewidencyjny powinien dokonać zmiany, potwierdzając ją doręczeniem zaświadczenia o zmianie wpisu, zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy – Prawo działalności gospodarczej.

źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy

ODPOWIEDZ